Kruisbestuivers

Het belang van bijen en insecten voor onze leefomgeving staat buiten kijf. Bestuiving van landbouwgewassen en inheemse flora zijn de meest gekende. Maar de insecten zelf zijn ook voedsel voor andere dieren. De grootschalige en snelle achteruitgang van insecten is zorgwekkend, want dit zal niet enkel een impact hebben op landbouw en bestuiving van wilde planten, maar zal ook gevolgen hebben op alle biodiversiteit die ervan afhankelijk is. Met het Kruisbestuiversplan willen de Provincie en de Regionale Landschappen bijen en insecten wind onder de vleugels geven.Delen

West-Vlaams Kruisbestuiversplan

In 2024 lanceren de Provincie en de Regionale Landschappen van West-Vlaanderen een West-Vlaams Kruisbestuiversplan. Ons Regionaal Landschap zal mee uitvoering geven aan het plan en hiervoor nauw samenwerken met de 17 steden en gemeenten van het West-Vlaamse Hart. 

De speerpunten van het plan zijn o.a.: 

 • visievorming rond bijen en insecten en hun belang in het ecosysteem 
 • kwantificeren diversiteit bijen en insecten, via inventarisatie en opleiding
 • inspiratietrips, opleidingen, workshops en netwerkvorming 
 • NME-activiteiten voor het brede publiek
 • begeleiding op maat van de gemeente: traject richting bijvriendelijke gemeente met concrete en meetbare acties
 • juiste communicatie op initiatief van de regionale landschappen
 • bijvriendelijke landbouw

 

Inzetten op ecologisch waardevolle maatregelen

Het plan vertaalt zich concreet in acties en ecologisch waardevolle maatregelen voor de insectenwereld. De Provincie en de Regionale Landschappen hebben daarbij verschillende doelgroepen voor ogen. 

Gemeenten

 • delen van kennis en ervaring, opleiding en netwerk
 • advies en ondersteuning bij inrichting en beheer: 
  - bermen
  - natuurlijke begraafplaatsen
  - zoemrijk grasland
  - openbare gazons (sinusbeheer)
  - inheemse bloemplanten en bloeiende struiken en bomen
  - kleine landschapselementen
  - bijenburchten en -hotels
 • pesticidenreductie 
 • minder lichtpollutie
 • ontharding (75% van wilde bijen nestelt onder de grond)
 • ...

 

Brede publiek

 • cursussen en workshop
 • bijensafari's en andere laagdrempelige activiteiten 
 • verkoop bijvriendelijke planten
 • ...

Imkers

 • ondersteunen imkers in hun educatieve rol
 • faciliteren kennisuitwisseling
 • ...

Scholen

 • vergroening van scholen
 • educatieve pakketten 
 • ...

Bedrijven

 • faciliteren kennis- en ervaringsuitwisseling 
 • ...

Landbouwers

 • kennisoverdracht bijvriendelijke acties op het landbouwbedrijf
 • ondersteuning bij duurzame gewasbescherming
 • inzetten op functionele agrobiodiversiteit
 • afstemming tussen landbouwers en bestuivingsimkers
 • uittesten bijvriendelijke praktijken in de landbouw
 • veldproeven opzetten bij Inagro
 • stimuleren van biologisch en inheemse vaste plantenteelt in de tuinbouw
 • sensibiliseren en faciliteren van landschapsherstel (kleine landschapselementen, kruidenrijke graslanden, bloeiende perceelsranden...)
 • ...

Voor de uitwerking van de acties richting landbouwers werken de Provincie en de Regionale Landschappen nauw samen met Inagro. 

 

Een groot deel van de acties en maatregelen bieden de Regionale Landschappen gratis aan in alle steden en gemeenten van de provincie. Voor het meer specifieke aanbod op maat van de stad of gemeente wordt een bijdrage gevraagd. 

 

Meer weten over het West-Vlaamse Kruisbestuiversplan? Stel een vraag aan de bijenexpert van Regionaal Landschap West-Vlaamse Hart