Kunstnesten en nestkasten

Voor bepaalde vogelsoorten is het vinden van een geschikte nestlocatie verre van evident. Daarom werken de natuurverenigingen en het Regionaal Landschap samen rond het ophangen van kunstnesten.Delen

Zwaluw

 

Elk jaar kondigt de terugkeer van de zwaluwen de lente aan. Spijtig genoeg vinden zwaluwen bij hun terugkeer naar onze regio steeds minder plaatsen waar ze hun nest kunnen bouwen. Samen met Natuurpunt De Buizerd, Mandelstreke en De Torenvalk hangen we kunstnesten voor boeren-, huis- en gierenzwaluwen op.  

Kunstnest voor boerenzwaluw
Kunstnest voor huiszwaluw
Kunstnest voor gierzwaluw

Steenuil

 

De steenuil is Vlaanderens kleinste uiltje. Hij vertoeft graag in halfopen landschappen met veel kleine landschapselementen, zoals hagen, houtkanten, knotbomen en bomendreven.

Helaas zijn in de loop der jaren met het verdwijnen van veel kleine landschapselementen ook heel wat natuurlijke broedplaatsen voor de steenuil verloren gegaan.

Om het gebrek aan broedplaatsen te compenseren, hangen vrijwilligers van de steenuilenwerkgroep op geschikte locaties nestbakken op.

Daarnaast is het voor deze holenbroeder van levensbelang om blijvend kleine landschapselementen aan te planten en te beheren.  

Kerkuil

 

De kerkuil is een bewoner van (half)open landschappen, bij ons veelal het boerenland. Hij vestigt zich graag in gebouwen zoals schuren of kerktorens.

De kerkuilenwerkgroep is dé expert inzake deze roofvogel en installeert op uitgekiende plaatsen kerkuilenbakken om de populatie te ondersteunen. 

© Natuurpunt Mandelstreke